Statut


U skladu sa odredbama čl. 22 Zakona o udruženjima (»Službeni list RS«, br. 51/09 i 99/11), na vanrednoj sednici održanoj dana 07.06.2017. godine u Beogradu, Skupština Udruženja Fulbrajtovih stipendista Srbije usvojila je

STATUT

UDRUŽENJA FULBRAJTOVIH STIPENDISTA SRBIJE

OBLAST OSTVARIVANJA CILJEVA

ČLAN 1

 

Udruženje Fulbrajtovih stipendista Srbije (Fulbright Alumni Association of Serbia) (u daljem tekstu: „Udruženje“) je nezavisno, nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti obrazovanja, naučno-nastavnog i istraživačkog rada, stvaranjem prilika za kvalitetno i kontinuirano obrazovanje, intelektualni i profesionalni napredak izuzetnih pojedinaca, koje po principu dobrovoljnosti okuplja pojedince koji su bili stipendisti Komiteta za prosvetnu razmenu između Srbije i SAD, Fulbrajtovog (Fulbright), Ron Braun (Ron Brown), Hjubert Hamfri (Hubert Humphrey), Programa usavršavanja mlađeg nastavnog kadra na fakultetima (Junior Faculty Development Program, u daljem tekstu JFDP) i drugih obrazovnih programa Vlade SAD koji se ostvaruju u Srbiji.

 

NAZIV, SEDIŠTE I OBELEŽJA UDRUŽENJA

ČLAN 2

2.1.         Naziv Udruženja je: UDRUŽENJE FULBRAJTOVIH STIPENDISTA SRBIJE

2.2.         Naziv Udruženja na engleskom jeziku je: FULBRIGHT ALUMNI ASSOCIATION OF SERBIA

2.3.   Skraćeni naziv Udruženja je: UDRUŽENJE FULBRAJT, odnosno na engleskom jeziku: FULBRIGHT ASSOCIATION.

2.4.         Udruženje ima sedište u Beogradu, na adresi Dečanska 8.

2.5.         Udruženje svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Republike Srbije.

2.6.         Udruženje ima svojstvo pravnog lica.

2.7.         Udruženje ima okrugli pečat na kome piše po obodu ćiriličnim slovima „Udruženje Fulbrajtovih stipendista Srbije“ i „Fulbright Alumni Association of Serbia“. U sredini pečata piše ćirilicom „Beograd“ i latinicom „Belgrade“.

2.8.         U pravnom prometu i službenim odnosima Udruženje koristi memorandum koji sadrži naziv, zaštitni znak i podatke Udruženja.

2.9.         Zaštitni znak Udruženja sadrži tamno plavom bojom unetu reč „Fulbright“ iznad stilizovane zemaljske kugle, pored kojih se nalazi stilizovana zastava Republike Srbije, ispod kojih piše „Udruženje Fulbrajtovih stipendista Srbije“:

 

MISIJA, VIZIJA, CILJEVI I METODI RADA UDRUŽENJA

ČLAN 3

 

3.1.       Misija Udruženja je promovisanje vrednosti Udruženja i jačanje kapaciteta za saradnju, međuinstitucionalnu i internacionalnu kulturnu, stručnu i naučnu razmenu i bavljenje pitanjima od značaja za unapređenje kvaliteta akademske i profesionalne zajednice.

3.2.      Vizija Udruženja jeste da okuplja učesnike programa akademske i profesionalne razmene i predstavlja aktivnu organizaciju čiji članovi svojom kompetentnošću i radom doprinose razvoju i integraciji Srbije u svetske naučne, privredne i kulturne tokove.

3.3.       Ciljevi Udruženja su:

–           da neguje tradiciju Fulbrajtovog, Ron Braun, Hjubert Hamfri, JFDP i drugih obrazovnih programa Vlade SAD koji se ostvaruju između SAD i Srbije i angažuje se na njihovoj revitalizaciji i razvoju;

–          da unapređuje i razvija saradnju Udruženja sa drugim udruženjima Fulbrajtovog, Ron Braun, Hjubert Hamfri, JFDP i stipendista drugih obrazovnih programa Vlade SAD, kao i samim stipendistima u svetu;

–            da unapređuje i razvija međusobnu i međunarodnu saradnju Udruženja sa univerzitetima, institutima i ostalim naučnim i visokoškolskim ustanovama;

–            da obezbedi unapređenje srpskih studija na univerzitetima u SAD;

–           da bude sabirni centar za sve vrste informacija u vezi sa mogućnostima prosvetne, naučne, stručne i kulturne razmene i saradnje, posebno sa SAD;

–             da učvršćuje veze i kontakte između svojih članova;

–             da pruža stručnu i drugu neophodnu pomoć učesnicima Fulbrajt i drugih američkih obrazovnih programa koji iz SAD dolaze u Srbiju;

–           da pomaže u regrutovanju i predlaganju novih učesnika Fulbrajt, Ron Braun, Hjubert Hamfri, JFDP i drugih američkih obrazovnih programa koji se ostvaruju u Srbiji;

–              da pomaže u organizovanju aktivnosti od zajedničkog interesa za  SAD i Srbiju.

3.4.         Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje primenjuje sledeće metode rada:

1)            organizuje, samo ili u zajednici sa drugim organizacijama, stručne skupove, savetovanja, seminare i druge oblike profesionalnog usavršavanja;

2)            objavljuje publikacije stručnog, naučnog i obrazovnog karaktera, u skladu sa zakonom;

3)            organizuje prosvetne radnike i druge stručnjake u sprovođenju aktivnosti za koje se osniva;

4)            organizuje volonterske akcije svojih članova radi edukacije i profesionalne orijentacije svoje ciljne društvene grupe u određenom momentu;

5)            sarađuje sa univerzitetima, školama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave obrazovanjem, naučno-nastavnim i istraživačkim radom;

6)           uspostavljanja veze sa drugim udruženjima Fulbrajtovih, Ron Braun, Hjubert Hamfri, JFDP i stipendista drugih američkih obrazovnih programa, kao i Fulbrajtovom i komisijama drugih američkih obrazovnih programa u svetu;

7)        pronalazi stipenditora za najkvalitetnije pojedince i projekte, i participira u stipendiranju sopstvenim sredstvima (u skladu sa njihovom raspoloživošću);

8)               dodeljuje stipendije iz sopstvenih fondova (u skladu sa njihovom raspoloživošću).

 

USLOVI I NAČIN UČLANJENJA I PRESTANKA ČLANSTVA

ČLAN 4

4.1.         Član Udruženja može biti svaka osoba koja kumulativno ispuni sledeće uslove:

                (a)          da je stipendista Fulbrajt, Ron Braun, Hjubert Hamfri, JFDP i drugih američkih obrazovnih programa koji se ostvaruju u Srbiji;

                (b)          da prihvati ciljeve i Statut Udruženja;

                (c)           da podnese pristupnicu/prijavu za učlanjenje Izvršnom odboru Udruženja; i

                (d)          plati članarinu prema odluci Izvršnog odbora o visini članarine koja bude važila u datom momentu.

4.1.         Odluku o prijemu u članstvo donosi Izvršni odbor i o tome bez odlaganja obaveštava podnosioca prijave.

4.2.         Član Udruženja može istupiti iz članstva davanjem pisane izjave o istupanju.

4.3.         Član može biti isključen iz Udruženja zbog bilo kog od sledećih razloga:

                (a)          neplaćanja članarine najkasnije do 30. juna tekuće godine za tu godinu;

                (b)          nepoštovanja odredaba ovog Statuta;

                (c)           narušavanja ugleda Udruženja.

4.4.         Odluku o prestanku članstva donosi Izvršni odbor.

4.5.         Protiv odluke iz prethodnog stava isključeni član može uložiti žalbu Skupštini Udruženja u roku od petnaest (15) dana od dana prijema odluke Izvršnog odbora. Skupština će o žalbi odlučivati na prvoj narednoj sednici i odluka Skupštine po žalbi biće konačna.

 

PRAVA OBAVEZE I ODGOVORNOST ČLANOVA

ČLAN 5

 

5.1.         Član Udruženja ima pravo da:

1) ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja;

2) neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Udruženja;

3) bira i bude biran u organe Udruženja;

4) bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja.

5.2.         Član je dužan da:

1) aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja;

2) učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima Udruženja;

3) plaća članarinu;

4) obavlja druge poslove koje mu poveri Izvršni odbor.

 

UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA UDRUŽENJA

ČLAN 6

 

6.1.               Organi Udruženja su:

                (I)           Skupština

                (II)          Predsednik

                (III)         Izvršni odbor

                (IV)        Savetodavni odbor

6.2.               Udruženje u pravnom prometu zastupa predsednik i ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca bez ograničenja.

6.3.       Udruženje u pravnom prometu i finansijskim transakcijama može bez ograničenja da zastupa i potpredsednik, ukoliko ga predsednik izričito ovlasti na to pisanim putem.

 

SKUPŠTINA UDRUŽENJA

ČLAN 7

 

7.1.         Skupštinu Udruženja čine svi njegovi članovi.

7.2.         Skupština se redovno sastaje jednom godišnje.

7.3.        Vanredna sednica Skupštine može se zakazati na obrazloženi predlog Izvršnog odbora, kao i na inicijativu najmanje 1/3 (jedne trećine) članova Skupštine. Inicijativa se podnosi Izvršnom odboru u pisanom obliku i u njoj se moraju navesti pitanja čije se razmatranje predlaže.

7.4.      Sednicu Skupštine saziva predsednik, pisanim obaveštenjem o mestu i vremenu održavanja Skupštine i predlogu dnevnog reda, odnosno Izvršni odbor u slučaju iz člana 10.3. koji sledi.

7.5.         Sednicom predsedava lice koje bude javnim glasanjem izabrano na početku sednice.

 

DELOKRUG I NAČIN RADA SKUPŠTINE

ČLAN 8

 

8.1.         Skupština:

1) donosi plan i program rada, na predlog Izvršnog odbora;

2) usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta;

3) usvaja druge opšte akte Udruženja;

4) razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj;

5) odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada Udruženja;

6) odlučuje o udruživanju u saveze i druge asocijacije u zemlji i inostranstvu.

8.2.         Skupština punopravno odlučuje ako joj prisustvuje najmanje jedna četvrtina članova.

8.3.    Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova, što znači da će se odluka Skupštine smatrati usvojenom ako za nju glasa 50% + 1 (pedeset posto + jedan glas) od prisutnih članova na konkretnoj sednici.

8.4.        Za odluku o izmenama i dopunama Statuta, statusnim promenama i prestanku rada Udruženja neophodna je 2/3 (dvotrećinska) većina glasova prisutnih članova.

8.5.        Svaki član Skupštine može pisanim putem ovlastiti drugog člana da na sednici glasa u njegovo ime i umesto njega. U nedostatku izričitog uputstva o glasanju, zastupnik zastupanog člana biće ovlašćen da prilikom donošenja odluka na sednici Skupštine glasa u ime zastupanog člana po svom nahođenju, i zastupani član neće imati pravo da po ovom osnovu pobija odluke Skupštine. Glas zastupanog člana računaće se u kvorum kao da je zastupani član lično prisutan na sednici Skupštine Udruženja.

 

PREDSEDNIK I POTPREDSEDNIK UDRUŽENJA

ČLAN 9

 

9.1. Predsednika i potpredsednika Udruženja bira Skupština na neposrednim, tajnim izborima, u skladu sa odredbama Pravilnika Udruženja o izboru Predsednika i potpredsednika Udruženja.

9.2. Pravo da se kandiduje za predsednika i/ili potpredsednika Udruženja ima svaki član Udruženja.

9.3. Predsednik i potpredsednik mogu da se kandiduju isključivo zajedno i istovremeno.

9.4. Mandat predsednika i potpredsednika Udruženja traje dve (2) godine i oni se mogu ponovo birati na istu funkciju.

 

OSTAVKA I RAZREŠENJE PREDSEDNIKA I/ILI POTPREDSEDNIKA UDRUŽENJA

ČLAN 10

 

10.1. Predsednik i/ili potpredsednik mogu u bilo koje doba podneti ostavku Skupštini.

10.2. U slučaju ostavke predsednika, potpredsednik i Izvršni odbor obezbeđuju kontinuitet u radu Udruženja i obavljaju tekuće poslove Udruženja, a predsednik je dužan da u ime Udruženja preduzima poslove koji ne trpe odlaganje, sve dok im ne prestane mandar u skladu sa članom 10.4. koji sledi.

10.3. Ukoliko predsednik podnese ostavku, pravo sazivanja Skupštine prenosi se na Izvršni odbor, koji je u tom slučaju dužan da raspiše izbore za predsednika i/ili potpredsednika Udruženja i sazove Skupštinu radi izbora novih organa upravljanja Udruženja.

10.4. Nakon što Skupština konstatuje ostavku predsednika mandat prestaje predsedniku, potpredsedniku i Izvršnom odboru.

10.5. O opozivu predsednika i/ili potpredsednika Udruženja Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova (50% + 1 glas).

10.6. Predsednika i/ili potpredsednika Udruženja Skupština može razrešiti na sednici sazvanoj na obrazloženi predlog Izvršnog odbora ili najmanje najmanje 1/3 (jedne trećine) članova Skupštine.

10.7. O opozivu predsednika i/ili potpredsednika Udruženja Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova (50% + 1 glas).

 

OVLAŠĆENJA PREDSEDNIKA UDRUŽENJA

ČLAN 11

 

11.1. Predsednik Udruženja:

1)           rukovodi radom Udruženja između dve sednice Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva Udruženja;

2)            saziva sednice Skupštine Udruženja;

3)            bira i razrešava članove Izvršnog odbora;

4)            organizuje redovno obavljanje delatnosti Udruženja;

5)            poverava posebne poslove pojedinim članovima Izvršnog odbora ili Udruženja;

6)            donosi finansijske odluke;

7)            razmatra i usvaja, najmanje jednom godišnje, izveštaje Izvršnog odbora;

8)            odlučuje o drugim pitanjima za koja nisu zakonom ili ovim Statutom, ovlašćeni drugi organi Udruženja;

9)            podnosi Upravnom odboru godišnji finansijski izveštaj.

11.2. Predsednik i potpredsednik podnose članovima godišnji obračun i izveštaj o svom radu i aktivnostima Udruženja na sednici Skupštine Udruženja.

 

IZVRŠNI ODBOR UDRUŽENJA

ČLAN 12

 

12.1.    Izvršni odbor je izvršni organ Udruženja, koji se stara o sprovođenju ciljeva udruženja koji su utvrđeni ovim Statutom.

12.2.     Izvršni odbor ima pet (5) članova.

12.3.    Predsednik i potpredsednik su članovi Izvršnog odbora po funkciji, dok preostala tri (3) člana bira i razrešava predsednik.

12.4.  Prilikom izbora članova Izvršnog odbora, predsednik je dužan da vodi računa o ravnomernoj rodnoj i geografskoj zastupljenosti članova i zastupljenosti svih programa koje okuplja Udruženje.

12.5.    Mandat članova Izvršnog odbora traje dok traje mandat predsednika Udruženja, a najduže dve (2) godine i oni se mogu ponovo birati na istu funkciju.

 

OSTAVKA I RAZREŠENJE IZVRŠNOG ODBORA I NJEGOVIH ČLANOVA

ČLAN 13

 

13.1.      Izvršni odbor u celini može u svako doba podneti ostavku predsedniku Udruženja.

13.2.     Član Izvršnog odbora može u svako doba preostalim članovima Izvršnog odbora podneti ostavku pisanim putem. Ostavka člana proizvodiće dejstvo danom podnošenja, osim ako u njoj ne bude naveden neki kasniji datum.

13.3.     Ukoliko član Izvršnog odbora podnese ostavku, predsednik će na njegovo mesto imenovati drugo lice. Tako imenovanom licu mandat ističe u vreme kada bi istekao članu koji je podneo ostavku.

13.4.    Predsednik može u svako doba da podnese predlog za razrešenje Izvršnog odbora u celini ili pojedinog njegovog člana i pre isteka mandata na koji je imenovan, sa ili bez navođenja razloga, ukoliko smatra da je to u najboljem interesu Udruženja.

 

DELOKRUG I NAČIN RADA IZVRŠNOG ODBORA

ČLAN 14

 

14.1.      Izvršni odbor:

1) odlučuje o pokretanju postupka za opoziv predsednika i/ili potpredsednika Udruženja;

2) odlučuje o pokretanju postupka za izmene i dopune Statuta, sopstvenom inicijativom ili na predlog najmanje 1/3 članova Skupštine Udruženja i priprema predlog izmena i dopuna, koji podnosi Skupštini na usvajanje;

3) odlučuje o pokretanju postupka za naknadu štete u slučajevima iz člana 25. stav 2. Zakona o udruženjima i, po potrebi, određuje posebnog zastupnika Udruženja za taj postupak;

4) donosi odluku o visini članarine;

5) odlučuje o pristupanju Udruženja drugim udruženjima i organizacijama;

6) odlučuje o drugim pitanjima za koja nisu, zakonom ili ovim Statutom, izričito ovlašćeni drugi organi Udruženja;

7) kontroliše finansijsko poslovanje Udruženja i o uočenim nepravilnostima obaveštava Skupštinu bez odlaganja;

8) donosi poslovnik o svom radu i obavlja druge poslove;

Pojedini članovi Izvršnog odbora mogu da na osnovu pisanog ovlašćenja predsednika/potpredsednika obavljaju određene dužnosti u ime Udruženja i da zastupaju Udruženje.

14.2.      Izvršni odbor punovažno odlučuje ako je prisutno najmanje ½ (jedna polovina) članova, a odluke donosi većinom glasova prisutnih članova.

14.3.      Izvršni odbor podnosi predsedniku izveštaj o svom radu kad god to predsednik od njega zatraži, a najmanje jednom godišnje – na svakoj redovnoj sednici Skupštine.

 

ČLAN 15

SAVETODAVNI ODBOR

 

15.1. Izvršni odbor Udruženja može osnovati Savetodavni odbor Udruženja, koji mu pomaže u radu na ostvarivanju opštih i/ili specifičnih ciljeva Udruženja.

15.2. Izvršni odbor Odlukom o osnivanju Savetodavnog odbora određuje njegov položaj, sastav i delokrug.

15.3. Upravni odbor može u bilo koje doba predložiti prijem u članstvo u Savetodavnom odboru osobama koje nemaju svojstvo stipendiste Fulbrajt, Ron Braun, Hjubert Hamfri, JFDP i drugih američkih obrazovnih programa koji se ostvaruju u Srbiji, ako njihov angažman na ostvarivanju ciljeva Udruženja to čini opravdanim i ako njihovo angažovanje doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja.

15.4. Osoba predložena za člana Savetodavnog odbora prihvata imenovanje slanjem dopisa u tom smislu Izvršnom odboru Udruženja.

15.5. Mandat i broj članova Savetodavnog odbora nije ograničen.

15.6. Članstvo u Savetodavnom odboru prestaje odlukom Izvršnog odbora.

 

OSTVARIVANJE JAVNOSTI RADA

ČLAN 16

 

16.1.      Rad Udruženja je javan.

16.2.      Predsednik, potpredsednik i Izvršni odbor staraju se o redovnom obaveštavanju članstva i javnosti o radu i aktivnostima Udruženja, neposredno ili putem internih publikacija, a prvenstveno postavljanjem objava na internet stranici Udruženja.

 

SARADNJA SA DRUGIM ORGANIZACIJAMA

ČLAN 17

 

17.1.  Radi ostvarenja svojih ciljeva Udruženje uspostavlja kontakte i sarađuje sa drugim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu.

17.2.     Udruženje može pristupiti domaćim i međunarodnim udruženjima koja imaju slične ciljeve, o čemu odluku donosi Izvršni odbor.

 

NAČIN STICANJA SREDSTAVA ZA OSTVARIVANJE CILJEVA I RASPOLAGANJE SREDSTVIMA

ČLAN 18

 

18.1.      Udruženje pribavlja sredstva od članarine, dobrovoljnih priloga, donacija i poklona, finansijskih subvencija i na drugi zakonom dozvoljen način.

18.2.      Udruženje može pribavljati sredstava i od kotizacije za seminare i druge oblike kontinuiranog obrazovanja.

 

DELATNOST UDRUŽENJA

ČLAN 19

 

19.1.      Udruženje obavlja sledeću delatnost: 94.99 – delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja.

19.2.    Uduženje može početi sa neposrednim obavljanjem ove delatnosti tek nakon upisa u Registar privrednih subjekata.

19.3.      Dobit ostvarena na način iz stava 1. ovog člana može se koristiti isključivo za ostvarivanje ciljeva Udruženja, uključujući i troškove redovnog rada Udruženja i sopstveno učešće u finansiranju određenih projekata.

 

PRESTANAK RADA UDRUŽENJA

ČLAN 20

 

Udruženje prestaje sa radom odlukom Skupštine kada prestanu uslovi za ostvarivanje ciljeva Udruženja, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

 

POSTUPANJE SA IMOVINOM UDRUŽENJA U SLUČAJU PRESTANKA

ČLAN 21

 

21.1.      U slučaju prestanka rada Udruženja, njegova imovina preneće se na domaće nedobitno pravno lice koje je osnovano radi ostvarivanja istih ili sličnih ciljeva.

21.2.      Skupština Udruženja će odlukom o prestanku odrediti kome se imovina prenosi u skladu sa Zakonom.

 

Prelazne i završne odredbe

Član 22

 

22.1.   Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim Statutom neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o udruženjima.

22.2.      Ovaj Statut stupa na snagu dana od danom njegovog usvajanja na osnivačkoj skupštini Udruženja.

22.3.      Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut Udruženja od 27.3.2011.

 

PREDSEDAVAJUĆI VANREDNE SKUPŠTINE UDRUŽENJA

Marko Vujačić