Statut


У складу са одредбама чл. 22 Закона о удружењима (»Службени гласник РС«, бр. 51/09 и
99/11), на ванредној седници одржаној дана 6.12.2018. године у Београду, Скупштина
Удружења Фулбрајтових стипендиста Србије усвојила је

СТАТУТ

УДРУЖЕЊА ФУЛБРАЈТ И ПРИЈАТЕЉИ

ОБЛАСТ ОСТВАРИВАЊА ЦИЉЕВА

ЧЛАН 1

Удружење ”Фулбрајт и пријатељи” (Fulbright and Friends) (у даљем тексту: „Удружење“) је
независно, невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено време ради
остваривања циљева у области образовања, научно-наставног и истраживачког рада,
стварањем прилика за квалитетно и континуирано образовање, интелектуални и
професионални напредак изузетних појединаца, које по принципу добровољности окупља
појединце који су били стипендисти Комитета за просветну размену између Србије и САД,
Фулбрајт (Fulbright), Рон Браун (Ron Brown), Хјуберт Хамфри (Hubert Humphrey) програма,
Програма усавршавања млађег наставног кадра на факултетима – ЈФДП (Junior Faculty
Development Program – JFDP), Програма лидерства за стране посетиоце – ИВЛП
(International Visitor Leadership Program-IVLP) и свих других програма размене Владе САД
који се остварују у Србији путем амбасаде САД у Београду (у даљем тексту: Програми).

НАЗИВ, СЕДИШТЕ И ОБЕЛЕЖЈА УДРУЖЕЊА

ЧЛАН 2

2.1. Назив Удружења је: УДРУЖЕЊЕ ФУЛБРАЈТ И ПРИЈАТЕЉИ.
2.2. Назив Удружења на енглеском језику је: ASSOCIATION FULBRIGHT AND
FRIENDS.
2.3. Скраћени назив Удружења је: УДРУЖЕЊЕ ФУЛБРАЈТ, односно на енглеском
језику: FULBRIGHT ASSOCIATION.
2.4. Удружење има седиште у Београду, на адреси Здравка Челара 12/III.
2.5. Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије.
2.6. Удружење има својство правног лица.
2.7. Удружење има округли печат на коме пише по ободу ћириличним словима
„Удружење Фулбрајт и пријатељи“ и „ Association Fulbright and Friends“. У средини печата
пише ћирилицом „Београд“ и латиницом „Belgrade“.
2.8. У правном промету и службеним односима Удружење користи меморандум који
садржи назив, заштитни знак и податке Удружења.

2.9. Заштитни знак Удружења садржи тамно плавом бојом унету реч „Fulbright“ изнад
стилизоване земаљске кугле, поред којих се налази стилизована застава Републике Србије,
испод којих пише „Фулбрајт и пријатељи / Fulbright and Friends“.

МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ И МЕТОДИ РАДА УДРУЖЕЊА

ЧЛАН 3

3.1. Мисија Удружења је промовисање вредности Удружења и јачање капацитета за
међуинституционалну и интернационалну културну, стручну и научну размену и бављење
питањима од значаја за унапређење квалитета академске, професионалне и друштвене
заједнице.
3.2. Визија Удружења јесте да окупља учеснике програма академске и професионалне
размене и представља активну организацију чији чланови својом компетентношћу и радом
доприносе развоју и интеграцији Србије у светске научне, привредне и културне токове.
3.3. Циљеви Удружења су:
– да негује традицију Програма и других образовних програма Владе САД који се
остварују између САД и Србије и ангажује се на њиховој ревитализацији и развоју;
– да унапређује и развија сарадњу Удружења са другим удружењима и
стипендистима других образовних програма Владе САД у свету;
– да унапређује и развија међусобну и међународну сарадњу Удружења са
универзитетима, институтима и осталим научним и високошколским установама;
– да обезбеди унапређење српских студија на универзитетима у САД;
– да буде сабирни центар за све врсте информација у вези са могућностима
просветне, научне, стручне и културне размене и сарадње, посебно са САД;
– да учвршћује везе и контакте између својих чланова;
– да пружа стручну и другу неопходну помоћ учесницима Програма који из САД
долазе у Србију;
– да помаже у регрутовању и предлагању нових учесника Програма и других
америчких образовних програма који се остварују у Србији;
– да помаже у организовању активности од заједничког интереса за САД и Србију.
3.4. Ради остваривања својих циљева Удружење примењује следеће методе рада:

1) организује, само или у заједници са другим организацијама, стручне скупове,
саветовања, семинаре и друге облике професионалног усавршавања;
2) објављује публикације стручног, научног и образовног карактера, у складу са
законом;
3) организује просветне раднике и друге стручњаке у спровођењу активности за
које се оснива;
4) организује волонтерске акције својих чланова ради едукације и
професионалне оријентације своје циљне друштвене групе у одређеном
моменту;
5) сарађује са универзитетима, школама, стручним удружењима и другим
организацијама у земљи и иностранству које се баве образовањем, научно-
наставним и истраживачким радом;
6) успостављања везе са другим удружењима Програма и стипендиста других
америчких образовних програма, као и Фулбрајтовом и комисијама других
америчких образовних програма у свету;
7) проналази стипендитора за најквалитетније појединце и пројекте, и
партиципира у стипендирању сопственим средствима (у складу са њиховом
расположивошћу);
8) додељује стипендије из сопствених фондова (у складу са њиховом
расположивошћу).

УСЛОВИ И НАЧИН УЧЛАЊЕЊА И ПРЕСТАНКА ЧЛАНСТВА

ЧЛАН 4

4.1. Члан Удружења може бити свака особа која кумулативно испуни следеће услове:
(а) да је стипендиста Програма који се остварују у Србији;
(б) да прихвати циљеве и Статут Удружења;
(ц) да поднесе приступницу/пријаву за учлањење Извршном одбору Удружења; и
(д) плати чланарину према одлуци Извршног одбора о висини чланарине која
буде важила у датом моменту.

4.1. Одлуку о пријему у чланство доноси Извршни одбор и о томе без одлагања
обавештава подносиоца пријаве.
4.2. Члан Удружења може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању.
4.3. Члан може бити искључен из Удружења због било ког од следећих разлога:
(а) неплаћања чланарине најкасније до 30. јуна текуће године за ту годину;
(б) непоштовања одредаба овог Статута;
(ц) нарушавања угледа Удружења.
4.4. Одлуку о престанку чланства доноси Извршни одбор.
4.5. Против одлуке из претходног става искључени члан може уложити жалбу
Скупштини Удружења у року од петнаест (15) дана од дана пријема одлуке Извршног
одбора. Скупштина ће о жалби одлучивати на првој наредној седници и одлука Скупштине
по жалби биће коначна.

ПРАВА ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТ ЧЛАНОВА

ЧЛАН 5

5.1. Члан Удружења има право да:
1) равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Удружења;
2) непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа Удружења;
3) бира и буде биран у органе Удружења;
4) буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Удружења.

5.2. Члан је дужан да:
1) активно доприноси остваривању циљева Удружења;
2) учествује, у складу са интересовањем, у активностима Удружења;
3) плаћа чланарину;
4) обавља друге послове које му повери Извршни одбор.

УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА УДРУЖЕЊА

ЧЛАН 6

6.1. Органи Удружења су:
(I) Скупштина
(II) Председник
(III) Извршни одбор
(IV) Саветодавни одбор
6.2. Удружење у правном промету заступа председник и има права и дужности
финансијског налогодавца без ограничења.
6.3. Удружење у правном промету и финансијским трансакцијама може без ограничења
да заступа и потпредседник, уколико га председник изричито овласти на то писаним путем.

СКУПШТИНА УДРУЖЕЊА
ЧЛАН 7
7.1. Скупштину Удружења чине сви његови чланови.
7.2. Скупштина се редовно састаје једном годишње.
7.3. Ванредна седница Скупштине може се заказати на образложени предлог Извршног
одбора, као и на иницијативу најмање 1/3 (једне трећине) чланова Скупштине. Иницијатива
се подноси Извршном одбору у писаном облику и у њој се морају навести питања чије се
разматрање предлаже.
7.4. Седницу Скупштине сазива председник, писаним обавештењем о месту и времену
одржавања Скупштине и предлогу дневног реда, односно Извршни одбор у случају из члана
10.3. који следи.
7.5. Седницом председава лице које буде јавним гласањем изабрано на почетку седнице.

ДЕЛОКРУГ И НАЧИН РАДА СКУПШТИНЕ

ЧЛАН 8

8.1. Скупштина:
1) доноси план и програм рада, на предлог Извршног одбора;
2) усваја Статут, као и измене и допуне Статута;
3) усваја друге опште акте Удружења;
4) разматра и усваја финансијски план и извештај;
5) одлучује о статусним променама и престанку рада Удружења;
6) одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству.
8.2. Скупштина пуноправно одлучује ако јој присуствује најмање једна четвртина
чланова.
8.3. Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова, што значи да ће се одлука
Скупштине сматрати усвојеном ако за њу гласа 50% + 1 (педесет посто + један глас) од
присутних чланова на конкретној седници.
8.4. За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада
Удружења неопходна је 2/3 (двотрећинска) већина гласова присутних чланова.
8.5. Сваки члан Скупштине може писаним путем овластити другог члана да на седници
гласа у његово име и уместо њега. У недостатку изричитог упутства о гласању, заступник
заступаног члана биће овлашћен да приликом доношења одлука на седници Скупштине
гласа у име заступаног члана по свом нахођењу, и заступани члан неће имати право да по
овом основу побија одлуке Скупштине. Глас заступаног члана рачунаће се у кворум као да
је заступани члан лично присутан на седници Скупштине Удружења.
ПРЕДСЕДНИК И ПОТПРЕДСЕДНИК УДРУЖЕЊА

ЧЛАН 9

9.1. Председника и потпредседника Удружења бира Скупштина на непосредним, тајним
изборима, у складу са одредбама Правилника Удружења о избору Председника и
потпредседника Удружења.
9.2. Право да се кандидује за председника и/или потпредседника Удружења има сваки члан
Удружења.
9.3. Председник и потпредседник могу да се кандидују искључиво заједно и истовремено.
9.4 Мандат председника и потпредседника Удружења траје две (2) године и они се могу
поново бирати на исту функцију.

ОСТАВКА И РАЗРЕШЕЊЕ ПРЕДСЕДНИКА И/ИЛИ ПОТПРЕДСЕДНИКА УДРУЖЕЊА

ЧЛАН 10

10.1. Председник и/или потпредседник могу у било које доба поднети оставку Скупштини.
10.2. У случају оставке председника, потпредседник и Извршни одбор обезбеђују континуитет у раду Удружења и обављају текуће послове Удружења, а председник је дужан
да у име Удружења предузима послове који не трпе одлагање, све док им не престане
мандар у складу са чланом 10.4. који следи.
10.3. Уколико председник поднесе оставку, право сазивања Скупштине преноси се на
Извршни одбор, који је у том случају дужан да распише изборе за председника и/или
потпредседника Удружења и сазове Скупштину ради избора нових органа управљања
Удружења.
10.4. Након што Скупштина констатује оставку председника мандат престаје председнику,
потпредседнику и Извршном одбору.
10.5. О опозиву председника и/или потпредседника Удружења Скупштина одлучује
већином гласова присутних чланова (50% + 1 глас).
10.6. Председника и/или потпредседника Удружења Скупштина може разрешити на
седници сазваној на образложени предлог Извршног одбора или најмање најмање 1/3 (једне
трећине) чланова Скупштине.
10.7. О опозиву председника и/или потпредседника Удружења Скупштина одлучује
већином гласова присутних чланова (50% + 1 глас).

ОВЛАШЋЕЊА ПРЕДСЕДНИКА УДРУЖЕЊА

ЧЛАН 11

11.1. Председник Удружења:

1) руководи радом Удружења између две седнице Скупштине и доноси одлуке
ради остваривања циљева Удружења;
2) сазива седнице Скупштине Удружења;
3) бира и разрешава чланове Извршног одбора;
4) организује редовно обављање делатности Удружења;
5) поверава посебне послове појединим члановима Извршног одбора или
Удружења;
6) доноси финансијске одлуке;
7) разматра и усваја, најмање једном годишње, извештаје Извршног одбора;
8) одлучује о другим питањима за која нису законом или овим Статутом,
овлашћени други органи Удружења;
9) подноси Управном одбору годишњи финансијски извештај.

11.2. Председник и потпредседник подносе члановима годишњи обрачун и извештај о свом
раду и активностима Удружења на седници Скупштине Удружења.

ИЗВРШНИ ОДБОР УДРУЖЕЊА

ЧЛАН 12

12.1. Извршни одбор је извршни орган Удружења, који се стара о спровођењу циљева
удружења који су утврђени овим Статутом.
12.2. Извршни одбор има пет (5) чланова.
12.3. Председник и потпредседник су чланови Извршног одбора по функцији, док преостала
три (3) члана бира и разрешава председник.
12.4. Приликом избора чланова Извршног одбора, председник је дужан да води рачуна о
равномерној родној и географској заступљености чланова и заступљености свих програма
које окупља Удружење.
12.5. Мандат чланова Извршног одбора траје док траје мандат председника Удружења, а
најдуже две (2) године и они се могу поново бирати на исту функцију.

ОСТАВКА И РАЗРЕШЕЊЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА И ЊЕГОВИХ ЧЛАНОВА

ЧЛАН 13

13.1. Извршни одбор у целини може у свако доба поднети оставку председнику Удружења.
13.2. Члан Извршног одбора може у свако доба преосталим члановима Извршног одбора
поднети оставку писаним путем. Оставка члана производиће дејство даном подношења,
осим ако у њој не буде наведен неки каснији датум.
13.3. Уколико члан Извршног одбора поднесе оставку, председник ће на његово место
именовати друго лице. Тако именованом лицу мандат истиче у време када би истекао члану
који је поднео оставку.
13.4. Председник може у свако доба да поднесе предлог за разрешење Извршног одборa у
целини или појединог његовог члана и пре истека мандата на који је именован, са или без
навођења разлога, уколико сматра да је то у најбољем интересу Удружења.

ДЕЛОКРУГ И НАЧИН РАДА ИЗВРШНОГ ОДБОРА

ЧЛАН 14

14.1. Извршни одбор:

1) одлучује о покретању поступка за опозив председника и/или потпредседника
Удружења;
2) одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом
иницијативом или на предлог најмање 1/3 чланова Скупштинe Удружења и
припрема предлог измена и допуна, који подноси Скупштини на усвајање;
3) одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из члана 25.
став 2. Закона о удружењима и, по потреби, одређује посебног заступника
Удружења за тај поступак;
4) доноси одлуку о висини чланарине;
5) одлучује о приступању Удружења другим удружењима и организацијама;

6) одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим Статутом,
изричито овлашћени други органи Удружења;
7) контролише финансијско пословање Удружења и о уоченим неправилностима
обавештава Скупштину без одлагања;
8) доноси пословник о свом раду и обавља друге послове;

Поједини чланови Извршног одбора могу да на основу писаног овлашћења
председника/потпредседника обављају одређене дужности у име Удружења и да заступају
Удружење.
14.2. Извршни одбор пуноважно одлучује ако је присутно најмање ½ (једна половина)
чланова, а одлуке доноси већином гласова присутних чланова.
14.3. Извршни одбор подноси председнику извештај о свом раду кад год то председник од
њега затражи, а најмање једном годишње – на свакој редовној седници Скупштине.

ЧЛАН 15
САВЕТОДАВНИ ОДБОР

15.1. Извршни одбор Удружења може основати Саветодавни одбор Удружења, који му
помаже у раду на остваривању општих и/или специфичних циљева Удружења.
15.2. Извршни одбор Одлуком о оснивању Саветодавног одбора одређује његов положај,
састав и делокруг.
15.3. Управни одбор може у било које доба предложити пријем у чланство у Саветодавном
одбору особама које немају својство стипендисте Фулбрајт, Рон Браун, Хјуберт Хамфри,
ЈФДП и других америчких образовних програма који се остварују у Србији, ако њихов
ангажман на остваривању циљева Удружења то чини оправданим и ако њихово ангажовање
доприноси остваривању циљева Удружења.
15.4. Особа предложена за члана Саветодавног одбора прихвата именовање слањем дописа
у том смислу Извршном одбору Удружења.
15.5. Мандат и број чланова Саветодавног одбора није ограничен.
15.6. Чланство у Саветодавном одбору престаје одлуком Извршног одбора.

ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОСТИ РАДА

ЧЛАН 16

16.1. Рад Удружења је јаван.
16.2. Председник, потпредседник и Извршни одбор старају се о редовном обавештавању
чланства и јавности о раду и активностима Удружења, непосредно или путем интерних
публикација, а првенствено постављањем објава на интернет страници Удружења.

САРАДЊА СА ДРУГИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

ЧЛАН 17

17.1. Ради остварења својих циљева Удружење успоставља контакте и сарађује са другим
удружењима и организацијама у земљи и иностранству.
17.2. Удружење може приступити домаћим и међународним удружењима која имају
сличне циљеве, о чему одлуку доноси Извршни одбор.

НАЧИН СТИЦАЊА СРЕДСТАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЦИЉЕВА И РАСПОЛАГАЊЕ СРЕДСТВИМА

ЧЛАН 18

18.1. Удружење прибавља средства од чланарине, добровољних прилога, донација и
поклона, финансијских субвенција и на други законом дозвољен начин.
18.2. Удружење може прибављати средстава и од котизације за семинаре и друге облике
континуираног образовања.

ДЕЛАТНОСТ УДРУЖЕЊА
ЧЛАН 19

19.1. Удружење обавља следећу делатност: 94.99 – делатност осталих организација на бази
учлањења.
19.2. Удужење може почети са непосредним обављањем ове делатности тек након уписа у
Регистар привредних субјеката.
19.3. Добит остварена на начин из става 1. овог члана може се користити искључиво за
остваривање циљева Удружења, укључујући и трошкове редовног рада Удружења и
сопствено учешће у финансирању одређених пројеката.
ПРЕСТАНАК РАДА УДРУЖЕЊА

ЧЛАН 20

Удружење престаје са радом одлуком Скупштине када престану услови за остваривање
циљева Удружења, као и у другим случајевима предвиђеним законом.
ПОСТУПАЊЕ СА ИМОВИНОМ УДРУЖЕЊА У СЛУЧАЈУ ПРЕСТАНКА

ЧЛАН 21

21.1. У случају престанка рада Удружења, његова имовина пренеће се на домаће
недобитно правно лице које је основано ради остваривања истих или сличних циљева.
21.2. Скупштина Удружења ће одлуком о престанку одредити коме се имовина преноси у
складу са Законом.

Прелазне и завршне одредбе

Члан 22

22.1. На сва питања која нису регулисана овим Статутом непосредно ће се примењивати
одредбе Закона о удружењима.
22.2. Овај Статут ступа на снагу дана од даном његовог усвајања на оснивачкој скупштини
Удружења.
22.3. Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи Статут Удружења од 7.6.2017.